Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího-spotřebitele z odpovědnosti za vady. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením smlouvy (na základě písemného posouzení reklamačního oddělení společnosti GroupcZ s.r.o. nebo dodavatele nebo výrobce, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na info@trhalka.cz). Poštovné bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 

 • mechanickým poškozením zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, nebo mechanickým poškozením,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu zboží,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

 

Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 

 • na odstranění vady opravou věci
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy.

 

čl. I

JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

 

1.1       Reklamace (oznámení) vad zboží

1.1.1    Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady zboží v provozovnách a skladech a/nebo sídle prodávajícího, jak jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího (čl. 7.6).

1.1.2    Kupující je povinen reklamované zboží zaslat či jinak doručit prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.

1.1.3    Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží (například lahev alkoholu je kupující povinen zabalit do ochranné folie uvnitř přepravního balíku, aby lahev alkoholu byla zafixovaná a bylo tak vyloučeno jakákoliv další poškození jeho části) a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodávajícímu kupující. Kupující je povinen současně písemně popsat, jak se vada projevuje (příp. i jak vznikla).

1.1.4    Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná, naopak ale ne praná).

1.1.5    Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

1.1.6.   Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

čl. II

VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍM

 

2.1.      Reklamaci, podanou kupujícím= spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání zboží kupujícím. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem na emailovou adresu kupujícího použitou při uzavření kupní smlouvy. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího – spotřebitele prodávajícím o způsobu vyřízení reklamace.

2.2.      Při uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem je prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.3.      Povinnost sepsat reklamační formulář se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

2.4.      Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na skladovné (poplatek za uskladnění) ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím zboží a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového obchodu trhalka.cz a v občanském zákoníku.

 

čl. III

ADRESY PRODÁVAJÍCÍHO

 

3.1       Zasílací adresa pro reklamace pro české a zahraniční zákazníky (Kupující):

 • Gellnerova 163/16, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

3.2       Provozovny, kde lze uplatnit reklamaci a odevzdat reklamované Zboží:

 • Gellnerova 163/16, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

 

čl. IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.1       Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 2. 2021. GroupcZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce trhalka.cz.

 

TEAM GroupcZ

 

Potřebujete poradit?

Poradíme vám s výběrem
+420 737 210 513 (po-pá 9:00 - 16:00)

Exkluzivní
investiční lahve
Doprava,
zdarma nad 1500 Kč
Bezpečné balení
vašeho nákupu
Potřebujete poradit?
Potřebujete poradit?

Zabezpečit si budoucnost. Pro sebe, pro svou rodinu a jednou se mít královsky dobře. To zní jako rajská hudba, že? Investice do zlata nebo akcií je dnes už ale ohraná nota. Co využít investice do alkoholu? Do něčeho hmatatelného, na co se můžete denně dívat i obdivovat a co udělá z vašeho obýváku nejoblíbenějšího místo? Využijte potenciál investičního alkoholu a začněte budovat své portfolio už dnes s limitovanými lahvemi od Trhalky.